RandersFC support odds

Fair Fans 125x125

 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling

 

Velkomst ved formanden

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Formandens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Fremlæggelse til orientering af budget

Kontingent fastsættelse

-       Bestyrelsen forslår ændring i sammensætningen af kontingent – Bilag 1

Indkommende forslag

Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 14 dage før   generalforsamlingens afholdelse

-       Forslag om vedtægtsændringer – Bilag 2

Valg

-       Formand for 1 år

  • Louise H. Andersen genopstiller

-       2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  • Michael Hansen genopstiller ikke
  • Helle Reenberg genopstiller

-       Bestyrelsessuppleant for 1 år

  • Lars B. Jensen genopstiller ikke

-       Revisor og revisorsuppleant for 1 år

  • Bestyrelsen forslår genvalg til Steen Aabin
  • Bestyrelsen forslår genvalg til Flemming Jørgensen

EVT.

  

Tilmelding senest den 2. oktober 2016 til Louise på 23 80 85 83 eller via medlemsportalen

 

 

 

Bilag 1

 

Bestyrelsen forslår at kontingentet ændres således at der betales kontingent som barn, frem til det fyldte 18. år. På den måde hænger prisen på kontingent og på busture sammen.

 

Bilag 2

Bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændringer:

§5 stk. 1 ændres til:

Kontingent betales løbende, for ét år af gangen.  Et medlem der indmeldes og betaler kontingent er således medlem i løbende måned + et år.

§5 stk. 1a tilføjes:

Alle medlemmer opkræves kontingent via NETS

§6 stk.

Ordlyden ”inden september måned” slettes og erstattes af ”inden oktober.