RandersFC support odds

Fair Fans 125x125

Kapitel I: Almindelige bestemmelser

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er “Randers FC Support”.

Stk. 2: Foreningen er stiftet den 1/1 2003.


§ 2 Status og uafhængighed
Stk. 1: Foreningen er godkendt af Randers FC som en anerkendt fanklub i Danmark, men er i øvrigt en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt og økonomisk er uafhængig af Randers FC.
Stk. 2: Foreningen overholder de regler, som Randers FC måtte formulere for sine samarbejdspartnere.


§ 3 Formål
Stk. 1 Foreningen har til formål, gennem arrangement af – og ved medlemmernes aktive deltagelse i – en række fritidsmæssige aktiviteter at skabe kendskab til og interesse for fodboldspillet i almindelighed og for fodboldklubben Randers FC i særdeleshed.

Stk. 2 Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til begrebet fodbold-fankultur både på nationalt og internationalt plan blandt både børn og voksne.

Stk. 3 Foreningen har til formål at bekæmpe ethvert tilløb til vold og racisme i forbindelse med fodboldkampe, gennem dialog, samvær og arrangementer bl.a. med andre klubbers fans.

Stk. 4 Foreningen har til formål at lave sociale arrangementer, hvor fodbold er den røde tråd igennem.

Stk. 5 Foreningen har i den forbindelse til formål at arrangere busture til fodboldkampe og øvrige arrangementer i fan-regi.

Stk. 6 Foreningen støtter hverken en politisk ideologi eller en bestemt trosretning.

Stk. 7 Foreningens formål er ikke-kommercielt.


§ 4 Medlemmer
Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Beslutning herom kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for at nægte optagelse. Såfremt vedkommende ønsker det, skal beslutningen fremlægges på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3: Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Der kan kun oprettes ét medlemskab pr. person.
Stk. 4: Ethvert medlem forpligter sig til:
a) at betale kontingent rettidigt
b) at arbejde for at fremme foreningens formål
c) at udvise ordentlig opførsel ved foreningens arrangementer samt ved Randers FC’s kampe.

§ 5 Medlemskab og kontingent
Stk. 1: Medlemskabet varer fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Kontingentet indbetales forud hvert år.
Stk. 2: Når kontingentet er indbetalt, betragtes den pågældende som værende fuldgyldigt medlem af for den pågældende periode.
Stk. 3: Kontingentets størrelse fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende år.
Stk. 4: Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Ved udmeldelse er al indbetalt kontingent tabt. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

Kapitel II: Foreningens organisation

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt - senest inden udgangen af september måned.
Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller et flertal af den ordinære generalforsamling vedtager et forslag om dette.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt fremsætter en begæring herom. Begæringen skal indeholde en angivelse af det/de punkter, der ønskes behandlet og være underskrevet af de enkelte medlemmer. I sådanne tilfælde skal 2/3 af underskriverne møde op, ellers kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.
Stk. 3: Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 14 dage efter, anmodningen er modtaget.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i foreningens magasin eller ved skriftelig orientering af medlemmerne. Ligeledes skal den annonceres på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skrifteligt med mindst 3 ugers varsel.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse:
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent blandt medlemmerne. Denne påser, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og leder denne. Dirigenten kan ikke være et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2: Generalforsamlingen vælger en referent blandt medlemmerne. Denne fører referat over generalforsamlingen, der undertegnes af dirigenten.
Stk. 3: Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. For umyndige medlemmer kan forældre eller værge afgive stemme. Ethvert medlemskab har én stemme.
Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.
Stk. 5: Hvis blot 1 medlem på generalforsamlingen begærer skriftlig afstemning, skal dirigenten sørge for, at dette sker.

§ 10 Dagsorden på generalforsamling
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent for den efterfølgende sæson.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i skriftelig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg til bestyrelsen

7a. valg af formand

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7c. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt


Stk. 2: Dagsorden på en ekstraordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen skriftelig i hænde senest 14 dage før ekstraordinær generalforsamlingens afholdelse.
4. Eventuelt

§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af foreningen.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 personer og 1 suppleant, der konstituerer sig selv på følgende poster: Næstformand og kasserer.

Formanden vælges separat.

Stk. 3: Valgbare til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, der har været medlem af foreningen i de seneste 6 måneder forud for generalforsamlingen.
Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, med 2 medlemmer hvert år. Suppleanten vælges hvert år. Formanden vælges separat, også hvert år. Genvalg er muligt

Stk. 5: Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Fratræder flere bestyrelsesmedlemmer, udpeger bestyrelsen selv de fornødne suppleanter, der bliver medlem af bestyrelsen, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der, såfremt de fratrådte medlemmer af bestyrelsen var i deres første år af valgperioden, afholdes erstatningsvalg for disse med en valgperioden på kun er 1 år.
Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Disse er altid underlagt bestyrelsens beslutninger.


§ 12 Bestyrelsesmøder
Stk. 1: Bestyrelsen afholder møder så ofte, som det er påkrævet, dog mindst 4 gange årligt.
Stk. 2: Bestyrelsen fører referat over samtlige møder. Referatet godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 4: Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5: Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder, indgiver disse til et medlem af bestyrelsen.
Stk. 6: Suppleanten kan altid deltage i møderne, ligesom bestyrelsen kan invitere andre til at deltage.

Kapitel III: Forenings økonomi

§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni det følgende år.
Stk. 2: Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets økonomiske resultat.
Stk. 3: Regnskabet revideres og påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor og godkendes på den ordinære generalforsamling. Godkendes regnskabet ikke på den ordinære generalforsamling, skal det gøres på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 14 Revision
Stk. 1: Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 2: Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og revisor har adgang til alle bøger og beholdninger vedrørende foreningens regnskabsvæsen.
Stk. 3: Revisor og revisorsuppleanten vælges for 1 år af gangen.

§ 15 Økonomiske midler
Stk. 1: Foreningens likvide formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt på en bank- eller girokonto, som kassereren alene disponerer over.
Stk. 2: Omkostninger ved afholdelse af arrangementer tilstræbes inddækket af de deltagende medlemmer, medmindre bestyrelsen godkender andet.
Stk. 3: Bestyrelsen tager konkret stilling til refusion af omkostninger, hvor medlemmer har repræsenteret foreningen.

§ 16 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen. Ved større dispositioner, der ligger udenfor budgettet, kan det dog kun ske efter beslutning fra generalforsamlingen eller bestyrelsen.
Stk. 2: Ingen medlemmer udenfor bestyrelsen kan handle i foreningens navn uden bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Kapitel IV: Foreningens aktiviteter

§ 17 Foreningens klubblad
Stk. 1: Foreningen udgiver et klubblad.
Stk. 2: Bestyrelsen vedtager retningslinjer for klubbladet og udpeger en redaktør med ansvar for dette.
Stk. 3: Magasinet udkommer 2 gange pr. sæson og distribueres til medlemmerne.

§ 18 Hjemmeside
Stk. 1: Foreningen opretter og opretholder hjemmesiden (domænet) “www.Randersfc-Support.dk”.

Stk. 2: Bestyrelsen vedtager retningslinjer for hjemmesidens opbygning og drift og udpeger en webmaster for denne.

§ 19 Busture
Stk. 1: Foreningen tilstræber at arrangere busture til Randers FC’s udekampe for såvel medlemmer, som ikke medlemmer. Busudvalget fastsætter, i samarbejde med bestyrelsen, retningslinjerne for ikke-medlemmer på busture.
Stk. 2: Bestyrelsen udpeger en bustursansvarlig og vedtager regler for gennemførsel af busturene.
Stk. 3: Overtrædelse af disse bestemmelser kan medfører eksklusion efter vedtægternes bestemmelse om dette.

§ 20 Andre aktiviteter
Stk. 1: Foreningens formål søges opfyldt gennem en lang række andre aktiviteter for medlemmerne.
Stk. 2: Til administration og ledelse af alle disse aktiviteter kan foreningens bestyrelse oprette udvalg, som varetager opgaver forbundet med området.
Stk. 3: Foreningen samarbejder med andre fanklubber, såfremt dette kan understøtte foreningens formål.


Kapitel V: Afsluttende bestemmelser

§ 21 Æresmedlemmer
Stk. 1: Bestyrelsen kan anmode generalforsamlingen om at indstille en person til æresmedlem, hvis denne har udøvet en ekstraordinær stor indsats for at fremme foreningens formål.
Stk. 2: Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.
Stk. 3: Bestyrelsen fører en liste over æresmedlemmer.

§ 22 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, medmindre det medfører lempelse af bestemmelsen om foreningens opløsning. I så tilfælde skal vedtægtsændringen ske efter reglerne i bestemmelsen om foreningens opløsning.

§ 23 Eksklusion
Stk. 1: Bestyrelsen kan eksludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder hvis medlemmet har modarbejdet foreningens formål eller ved overtrædelse af medlemmets forpligtelser. Beslutningen kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen.
Stk. 2: Eksklusionen træder i kraft øjeblikkeligt, og al indbetalt kontingent er tabt.
Stk. 3: En eksklusion skal fremlægges på førstkommende generalforsamling, hvis vedkommende anmoder skriftligt om dette.

§ 24 Foreningens opløsning:
Stk. 1: Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær og indkaldt udtrykkeligt og udelukkende til dette formål. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
Stk. 2: Såfremt det besluttes at ophæve foreningen, skænkes foreningens likvide midler til velgørenhed. Hvem der modtager foreningens likvider, bestemmes på generalforsamlingen.